RouteLint: Groene golf voor treinverkeer reduceert CO2-uitstoot

— See English version below —

Treinen duurzamer én efficiënter laten rijden met RouteLint. Dat is het uitgangspunt van de ketenanalyse die InTraffic uitvoerde in samenwerking met ProRail. De ketenanalyse beschrijft de potentie en te nemen maatregelen om RouteLint in volle potentie in te zetten en daarmee de CO2 uitstoot van het (vracht)treinverkeer te reduceren.

RouteLint

RouteLint is een applicatie voor treinmachinisten die de directe omgeving van de trein toont. Om afleiding te voorkomen, geeft de app de complexe informatie schematisch weer. Met kleur en symbolen ziet de machinist in één oogopslag wat hem op zijn traject te wachten staat. Zo krijgt de machinist continu geactualiseerde informatie over het af te leggen traject en de andere treinen die zich op datzelfde traject bevinden. Hoe is de bezetting van het spoor? Welke treinen voegen op zijn traject in of uit? Zijn er vertragingen waar hij eventueel hinder van ondervindt? Met dergelijke informatie kan de machinist zijn rijgedrag aanpassen. Dit verhoogt de veiligheid op het spoor, leidt tot een lager energieverbruik van de trein en een betere doorstroming op het spoor.

Download de ketenanalyse

In de ketenanalyse staat beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om duurzamer te rijden met RouteLint.

Bekijk het rapport!
Afb Routelint InTraffic

RouteLint – Green lane for train traffic reduces CO2 emissions

Chain analyses RouteLint

Making trains run more sustainably and efficiently with RouteLint. That is the starting point of the chain analysis that InTraffic carried out in cooperation with ProRail. The chain analysis describes the potential and the measures to be taken to use RouteLint to its full potential and thereby reduce the CO2 emissions of (freight) train traffic.

RouteLint

RouteLint is an application for train drivers that shows the immediate surroundings of the train. To prevent distraction, the app presents the complex information in diagram form. Using colours and symbols, drivers can see at a glance what awaits them on their route. In this way, the driver receives continuously updated information about the route to be travelled and the other trains on that same route. What is the occupancy of the track? Which trains are entering or leaving on his route? Are there any delays that might affect him? This information enables the driver to adapt his driving behaviour. This increases safety on the track, reduces the train’s energy consumption and improves the flow of traffic on the track.

Download the chain analysis

The chain analysis describes the measures to be taken to drive more sustainably with RouteLint.

View the report!